[LADIES ONLY GUESTLIST RSVP HERE](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIq4txRbvE-GXJfr_oinjiXH_Qrx5vftHFZdosEghGA0RHNw/closedform) W가 준비한 ë°©ê³¼ 후 School Look Party😆 “HI👋 SCHOOL🏫” 옷장 속 ë‹¤ì‹ ìž…ì§€ 않을 교복을 다시 한번! 교복입구 클럽가는거 로망 아닌강? 🎫 Ticket Info 🐣 ì„ êµ¬ë§¤(Earlybird) - Sale on 9/12 MON. 9AM 🎟 일반구매(General admission) - TBA 🎟 마지막 찬스(Last call) - TBA 🎂 FREE ticket to SEP B-day ([contact us](https://www.instagram.com/wparty.dc/) for more detail) 👑 VIP Table: DM [@wparty.dc](https://www.instagram.com/wparty.dc/) Or Your Promoters 🇺🇸 DC MD VA 대학연합파티 🥳 파티를 사랑하는 ëª¨ë“ ì´ë“¤ 환영 | 18+ 🎶 EDM & Hip-Hop 👔👗 Dress Code: Dress to IMPRESS (School Look Preferred, Sample Below 😉 ) One and Only K-Party 🇰🇷 Presented by [@wparty.dc](https://www.instagram.com/wparty.dc/) [#ë”ë¸”ìœ íŒŒí‹°](https://www.instagram.com/explore/tags/%EB%8D%94%EB%B8%94%EC%9C%A0%ED%8C%8C%ED%8B%B0/) [#wpartydc](https://www.instagram.com/explore/tags/wpartydc/) [#wparty](https://www.instagram.com/explore/tags/wparty/)