🔥 W PARTY BOSTON 🔥 2023년 W 파티 투어 4번째 í–‰ì„ ì§€ëŠ” 바로~~~ 보스턴입니다 🅱️ ëœ¨ê±°ì› ë˜ 지난 보스턴, 이번에 훨씬 더 즐겁게 돌아옵니다! W파티에 ë°œë Œíƒ€ì¸ 데이를 더해서 짜릿하면서도 달콤한 파티, 다들 준비되셨나요? 미국에서는 느낄 수 없는 힙한 파티, W 파티에서는 가능합니다 🔥 The 4th Stop🛑 of the W Party Tour in 2023 is BOSTON! Exclusive & Special Night with Your Lovers 😘 👑 VIP & INFO: [@wparty.official](https://www.instagram.com/wparty.official/) | 202-957-2297 🎟 DM US for $5 Discount Code 🇺🇸 Boston, MA 📍The Grand [@thegrandboston](https://www.instagram.com/thegrandboston/) 🎶 EDM & Hip-Hop 세상을 더 즐겁게 [@a.round.nation](https://www.instagram.com/a.round.nation/) VIP TABLE MAP / Menu [Click Here for the Menu](https://drive.google.com/file/d/1oC3WZjQovyt2FxQu7NlW74g2v3Ok1qM3/view?usp=sharing) [#wparty](https://www.instagram.com/explore/tags/wparty/) [#ë”ë¸”ìœ íŒŒí‹°](https://www.instagram.com/explore/tags/%EB%8D%94%EB%B8%94%EC%9C%A0%ED%8C%8C%ED%8B%B0/) [#ìœ í•™ìƒíŒŒí‹°](https://www.instagram.com/explore/tags/%EC%9C%A0%ED%95%99%EC%83%9D%ED%8C%8C%ED%8B%B0/) [#미국](https://www.instagram.com/explore/tags/%EB%AF%B8%EA%B5%AD/) [#뉴욕](https://www.instagram.com/explore/tags/%EB%89%B4%EC%9A%95/) [#워싱턴디씨](https://www.instagram.com/explore/tags/%EC%9B%8C%EC%8B%B1%ED%84%B4%EB%94%94%EC%94%A8/) [#보스턴](https://www.instagram.com/explore/tags/%EB%B3%B4%EC%8A%A4%ED%84%B4/) [#엘에이](https://www.instagram.com/explore/tags/%EC%97%98%EC%97%90%EC%9D%B4/) [#아틀란타](https://www.instagram.com/explore/tags/%EC%95%84%ED%8B%80%EB%9E%80%ED%83%80/) [#산호세](https://www.instagram.com/explore/tags/%EC%82%B0%ED%98%B8%EC%84%B8/)